loading

Show info

No.602, jalan sang kancil satu,
88300 Kota Kinabalu.
Tel: +6(088) 247 452
Fax: +6(088) 247 453
admin@cjliew.com

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Data peribadi dan hak privasi anda adalah penting bagi kami di CJ Liew & Co. Segala data peribadi yang dikumpul oleh pihak firma akan dilakukan mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Penyata ini menerangkan polisi firma dan menjelaskan bagaimana kami akan mengendalikan data peribadi anda.

Pengumpulan Data Peribadi

Kami akan mengumpul, menyimpan dan menggunakan data peribadi seperti berikut: 

 • maklumat mengenai komputer anda dan lawatan anda ke dan penggunaan laman ini (yang mungkin termasuk alamat IP anda, lokasi geografi, sumber rujukan, jangkamasalawatan, laluan diambil melalui laman sesawang ini dan serba maklumat yang berkenaan);
 • maklumat berhubung dengan apa-apa transaksi yang dilakukan antara anda dan kami berhubung dengan laman ini atau sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami untuk tujuan mendaftar dengan kami;
 • maklumat yang anda berikan kepada kami untuk tujuan melanggan perkhidmatan kami, pemberitahuan e-mel dan / atau surat berita kami; dan
 • apa-apa maklumat lain yang anda hantar kepada kami.

Penggunaan Data Peribadi

Data peribadi yang diserahkan kepada kami melalui laman ini akan digunakan bagi maksud dan tujuan yang berkaitan dengan perkhidmatan yang anda minta dan untuk segala aktiviti perniagaan dan perkhidmatan kami termasuk:

 • tujuan yang berkaitan atau berhubung dengan perlantikan kami termasuk segala komunikasi dengan anda;
 • pentadbiran dalaman kami;
 • pengambilan kakitangan dan lain-lain tujuan perniagaan dan aktiviti yang sah;
 • peruntukan maklumat kepada pihak berkuasa dan kerajaan untuk mematuhi keperluan undang-undang dan kerajaan;
 • mematuhi tanggungjawab kami di bawah undang-undang;
 • apa-apa maksud lain sebagaimana yang diminta, diarahkan atau dipersetujui oleh anda; dan
 • semua tujuan lain yang berkaitan dengan atau berkenaan dengan mana-mana di atas
Persetujuan

Jika kami tidak menerima apa-apa pemberitahuan daripada anda mengenai pemprosesan data peribadi anda, kami akan terus memproses data peribadi tersebut untuk tujuan yang dinyatakan di sini, atas dasar bahawa anda telah bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda sesuai dengan pernyataan perlindungan data kami.

Data Peribadi Pihak Ketiga

Anda mengesahkan bahawa anda telah mendapatkan kebenaran daripada individu yang data peribadinya anda telah berikan kepada kami atau individu yang boleh dikenal pasti daripada data peribadi anda.

Kewajiban untuk membekalkan Data Peribadi

 • Anda mempunyai hak untuk mengawal jumlah atau jenis data peribadi anda yang dibekalkan kepada pihak guaman. Tetapi sila maklum bahawa sekiranya jumlah atau jenis data peribadi yang dibekalkan tidak memadai, tidak lengkap atau tidak mencukupi bagi tujuan melaksanakan permintaan anda dari segi perkhidmatan kami, pihak firma guaman tidak dapat memproses atau menuruti serta melaksanakan permintaan anda. 
 • Jika anda memilih untuk menarik persetujuan/kebenaran anda atau menghadkan tujuan dan kaedah pihak firma guaman memproses data peribadi anda, pihak kami mungkin tidak dapat menurut atau melengkapi arahan anda.

Pendedahan

Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada mana-mana pekerja, pegawai, ejen, pembekal perkhidmatan, pembekal atau sub -kontraktor setakat keperluan yang munasabah bagi maksud seperti yang dinyatakan di dalam pernyataan ini.

Selain itu, kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda:

 • setakat yang dituntut untuk berbuat demikian oleh undang-undang;
 • berkaitan dengan apa-apa prosiding undang-undang yang sedang atau mungkin dijalankan;
 • kepada penasihat profesional kami termasuk tetapi tidak terhad kepada peguam, syarikat insurans, akauntan, juruaudit, perunding kewangan dan cukai;
 • kepada ejen kontraktor atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan operasi atau pentadbiran, seperti perkhidmatan kurier, teknologi maklumat telekomunikasi, pembayaran, pemprosesan gaji, latihan, penyelidikan pasaran, penyimpanan, arkib, perkhidmatan sokongan pelanggan;
 • untuk mewujudkan, menjalankan atau mempertahankan hak-hak undang-undang kami (termasuk memberikan maklumat kepada orang lain untuk tujuan pencegahan penipuan dan mengurangkan risiko kredit); dan
 • kepada mana-mana orang yang kami percaya sewajarnya boleh memohon kepada mahkamah atau pihak berkuasa yang layak untuk pendedahan maklumat peribadi di mana, pada pendapat kami yang munasabah, mahkamah atau pihak berkuasa tersebut berkemungkinan akan memerintahkan pendedahan maklumat peribadi berkenaan. 

Hak untuk Meminta Akses dan Pembetulan Data Peribadi anda

Jika anda ingin mengakses, membetulkan, menghadkan atau mengemaskini data peribadi yang telah anda berikan kepada kami, termasuk data peribadi orang lain yang boleh dikenal pasti daripada data peribadi anda, atau membuat apa-apa pertanyaan atau aduan mengenai pemprosesan data itu, atau menarik balik kebenaran anda atau menghadkan tujuan dan kaedah kami memproses data peribadi anda, sila hubungi kami. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda telah menarik balik kebenaran anda, kami masih boleh memproses data peribadi anda dalam keadaan yang dibenarkan oleh undang-undang.

 Anda boleh menghubungi pihak firma guaman mengikut cara di bawah: –

No. Telefon : 088-247452
No. Faks : 088-247453 
E-mel : info@cjliew.com 
Alamat :  602 Jalan Sang Kancil Satu, 88300 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

Semakan Penyata Perlindungan Data ini

Kami berhak untuk mengubah pernyataan perlindungan data ini dari masa ke semasa.